Hotel Svendborg

Cookie- og privatlivspolitik

På hjemmesiden https://www.hotelsvendborg.dk/ anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.

Ejeroplysninger

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
CVR-nr. 82550712
Telefon +45 62 21 17 00
booking@hotel-svendborg.dk

Hvordan fjernes/undgås cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.

Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Bekendtgørelse

Vejledning

Behandling af persondata

For yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse vores persondatapolitik, som du finder her på denne side

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på headoffice@halberg-as.dk

Persondatapolitik

Dataansvarlig
Hotel Svendborg er dataansvarlig.

Hotel Svendborgs kontaktoplysninger er:

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Telefon +45 62 21 17 00
booking@hotel-svendborg.dk

Persondataansvarlig: HR-afdelingen

Tlf. (+45) 63 22 52 05

Hotel Svendborg håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Hotel Svendborg indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde, bestiller og køber én eller flere af Hotel Svendborgs serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Hotel Svendborg, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Hotel Svendborg.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Hotel Svendborg afgiver til Hotel Svendborg i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Hotel Svendborg.

Hotel Svendborgs indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Hotel Svendborg på følgende vis:

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Hotel Svendborgs serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Hotel Svendborg
 • Fra B2B marked
 • Gennem browser cookies og web beacons
 • I forbindelse med brug af Hotel Svendborgs digitale ydelser
 • Ved deltagelse i Hotel Svendborgs kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Hotel Svendborg nyhedsbrev
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre
 • Via video- og tv-overvågning
 • Når leverandører indgår aftaler med Hotel Svendborg eller afgiver tilbud til Hotel Svendborg

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Videoovervågning der er opsat i/ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

Oplysninger som
Hotel Svendborg indsamler

Hotel Svendborg indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold
 • Demografiske oplysninger
 • Købshistorik herunder også brugen af Hotel Svendborg app og/eller andre digitale serviceydelser
 • Brugen af Hotel Svendborgs kunde/loyalitetsprogram
 • Oplysninger fra Hotel Svendborgs kundeundersøgelser
 • Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer
 • Oplysninger fra Hotel Svendborgs sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Hotel Svendborg
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts

En gæst/kunde eller leverandør kan, frivilligt og efter eget valg, give Hotel Svendborg yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Hotel Svendborgs betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener, bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Hotel Svendborg dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Hotel Svendborg modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Hotel Svendborg i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Hotel Svendborg har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Hotel Svendborgs vilkår og betingelser samt Hotel Svendborgs persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Betaling med betalingskort  

Ved bestillinger og bookinger gemmer Hotel Svendborg de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 6 mdr. efter betaling, hvorefter oplysningerne slettes.

Kortoplysninger opbevares krypteret.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Hotel Svendborg indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning, eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Hotel Svendborg indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Hotel Svendborgs serviceydelser
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under og efter dennes ophold
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Hotel Svendborgs serviceydelser
 • Tilpasning af Hotel Svendborgs markedsføring og øvrige kommunikation
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Tilpasning af Hotel Svendborgs samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Hotel Svendborg, herunder eventuel deltagelse i Hotel Svendborgs kunde/loyalitetsprogram
 • Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen

Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Hotel Svendborg vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Hotel Svendborg, som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Hotel Svendborg behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Hotel Svendborgs behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Hotel Svendborg forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Hotel Svendborg og kvaliteten af Hotel Svendborgs serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Hotel Svendborg oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Hotel Svendborg alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, helbred etc.

I nogle situationer modtager Hotel Svendborg personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Hotel Svendborgs vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Hotel Svendborg er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højest to år.

Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder:

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Hotel Svendborg behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Hotel Svendborg har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Hotel Svendborg har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes eller anonymiseres alle de oplysninger, som Hotel Svendborg ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Hotel Svendborg ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Hotel Svendborg har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Hotel Svendborg. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Hotel Svendborg er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Hotel Svendborg om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Hotel Svendborg er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Hotel Svendborg, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Hotel Svendborg.

Skriftlig anmodning sendes til Hotel Svendborg, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Hotel Svendborg vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning, sende oversigten til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Hotel Svendborg vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Hotel Svendborg vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hotel Svendborg tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Hotel Svendborg beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Hotel Svendborg, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil.

Hotel Svendborg sikrer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Hotel Svendborg tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Hotel Svendborg underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Hotel Svendborgs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Hotel Svendborg benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger etc. Hotel Svendborg indgår løbende databehandleraftaler med alle Hotel Svendborgs leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov, deler Hotel Svendborg udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, eventarrangører, mv., eksempelvis ved afholdelse af arrangementer, der kræver eksterne samarbejdspartnere.

Hotel Svendborg deler og videregiver endvidere de registreredes personoplysninger internt i koncernen, herunder til søstervirksomheder. Formålet med denne deling er, at kunne give gæsten/kunden den bedste betjening og service, uanset hvilket hotel eller hvilken afdeling i Halberg- koncernen gæsten/kunden benytter sig af.

Hotel Svendborg er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Hotel Svendborg sletter personoplysninger, når Hotel Svendborgs lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Følsomme personoplysninger gemmes ikke.

Cookies

Hotel Svendborg anvender cookies. Yderligere oplysning om Hotel Svendborgs cookiepolitik kan findes øverst på denne side.

Klage

Klage over Hotel Svendborgs behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk

Dato: 29-10-2019

Reception